Stadgar

Stadgar för SeniorNet Södermalm

Dessa stadgar antogs vid klubbens årsmöte 2010-04-15 och vid möte utöver årsmöte 2010-10-21.

§ 1 Namn och verksamhet

SeniorNet Södermalm är en klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden.
Klubben är ideell och är politiskt och religiöst obunden.
SeniorNet Södermalm ska verka inom området informationsteknik (IT) i SeniorNet Swedens anda.

Klubben ska därvid bland annat arbeta med att

 • ge seniorer kontakt med IT och stimulera till ett brett deltagande i
  SeniorNet som en möjlighet till att knyta nya kontakter seniorer emellan
 • utveckla IT-kunskapen hos seniorer så att de kan använda sig av IT och
  utnyttja tjänster och andra aktiviteter som är baserade på IT
 • tillhandahålla en webbplats för att lämna information om klubbens verksamhet samt
 • söka samverkan med liknande intresseorganisationer i regionen

§ 2 Medlemskap

Klubben vänder sig till alla seniorer, 55+.
Medlem blir den som betalt gällande årsavgift till SeniorNet Sweden och angivit Södermalmsklubben som tillhörighet.
Medlem som trots påminnelse inte betalar sin medlemsavgift inom föreskriven tid anses ha utträtt ur klubben.
Medlem som missbrukar sitt medlemskap eller motarbetar klubbens verksamhet kan uteslutas av styrelsen och har då inte rätt till tillgångar i klubben.
Juridisk person – privat eller offentlig organisation eller institution – kan antas som stödjande medlem. Årsavgift till klubben beslutas därvid från fall till fall.

§ 3 Klubbmöte

Klubbens högsta beslutande organ är klubbmötet. Sådant möte sammankallas som årsmöte eller klubbmöte utöver årsmöte.
Alla medlemmar äger rätt att närvara vid klubbmöten och har yttranderätt samt rätt att rösta. Stödjande medlem har inte rösträtt.
Vid klubbmöte ska protokoll föras som ska justeras av mötesordförande och två valda justerare.

§ 4 Årsmöte

Årsmöte ska hållas före april månads utgång.

Information om datum för årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två månader före årsmötet.

Kallelse till årsmöte ska ske senast fjorton dagar före mötet via e-post samt genom publicering på klubbens webbsida.

Kallelse till årsmöte ska, utöver angivande av datum och plats för mötet, minst innehålla dagordning, inkomna motioner med styrelsens yttranden över dessa samt redogörelse för ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet för avgörande (propositioner).

Verksamhetsberättelse och protokoll från årsmötet ska före maj månads utgång sändas in till SeniorNet Sweden.

Vid årsmöte gäller nedanstående föredragningslista:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Beslut om mötet har blivit behörigen utlyst samt fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat
 7. Föredragning av revisorns berättelse
 8. Beslut om:
  1. Fastställande av resultat- och balansräkning
  2. Disposition av årets resultat
  3. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret
 9. Föredragning av budget och verksamhetsplan
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan
 11. Beslut om klubbavgift för påföljande år och eventuella andra avgifter
 12. Val av ordförande för ett år
 13. Val av övriga styrelseledamöter inklusive ersättare för ett år vardera
 14. Val av en revisor och en ersättare för ett år vardera
 15. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en är sammankallande
 16. Ärenden som väckts genom motion
 17. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
 18. Årsmötets avslutning

Föredragningslistan utnyttjas i tillämpliga delar vid klubbmöte utöver årsmöte.

§ 5 Klubbmöte utöver årsmöte

Klubbmöte utöver årsmöte ska hållas på begäran av styrelsen eller då revisorn eller minst en tredjedel av medlemmarna begär det. I en begäran om sådant möte ska anges de ärenden som mötet föreslås behandla. För mötet gäller i övrigt i tillämpliga delar vad som sägs om årsmöte samt punkten Fastställande av dagordning.

§ 6 Beslutsmässighet

Klubbmöte är beslutmässigt med det antal medlemmar som efter stadgeenlig kallelse deltar i mötet. Varje medlem har en röst. Endast personligen närvarande medlem har rösträtt. Röstning sker öppet. Alla röstningar avgörs med enkel majoritet utom vid personval då den person väljs som erhållit flest röster. Om antalet röster är lika vinner den mening som biträds av ordföranden vid mötet, utom vid val då lotten avgör. Vid val ska sluten omröstning ske om så begärs.
För stadgeändring och klubbens upplösning gäller dock bestämmelserna i §13 och §14.

§ 7 Motioner

Rätt att avge motion till årsmöte tillkommer medlem. Motion ska skriftligen och senast sex veckor före årsmötet vara ingiven till styrelsen.

§ 8 Styrelse

Styrelsen är klubbens beslutande organ då klubbmöte inte är samlat.

Styrelsens uppgifter:

 • Planera och följa upp klubbens verksamhet och ekonomi
 • Bistå och följa upp de projekt som drivs av klubben
 • Föreslå eventuell klubbavgift för påföljande år

SeniorNet Södermalms styrelse består av ordförande och fem ordinarie ledamöter samt två ersättare, valda av årsmötet.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen utser representant(er) och en ersättare med rösträtt för klubbens medlemmar vid SeniorNet Swedens årsmöte.

§ 9 Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordförande.
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Vid sammanträdet ska föras protokoll som ska justeras av ordföranden och en ledamot.

§ 10 Firmateckning

Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 11 Verksamhetsår och räkenskaper

Klubbens verksamhetsår är kalenderår.
Styrelsen ska föra räkenskaper som ska vara vederbörligen avslutade per kalenderår. Räkenskaperna ska vara förda i enlighet med god revisionssed.
Räkenskaperna ska tillsammans med verksamhetsberättelse överlämnas till revisorerna för granskning före utgången av nästföljande februari.
Revisionsberättelsen ska vara klubbens styrelse tillhanda senast i mars.

§ 12 Valberedning

Valberedning väljs vid ordinarie årsmöte. Valberedningen ska bestå av tre  medlemmar, varav en väljs till sammankallande. Valberedningen föreslår ordförande och det antal ledamöter och ersättare styrelsen ska innehålla samt revisor och ersättare för denna.

§ 13 Stadgeändring

För ändring av stadgarna krävs beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst två månaders mellanrum, varav det första ska vara ordinarie årsmöte.
Beslut om stadgeändring måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för att äga giltighet. Bestämmelse gällande majoritetsvillkor i § 6 ska inte tillämpas här. De ändrade stadgarna ska insändas till SeniorNet Sweden.

§ 14 Upplösning

Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande klubbmöten med minst två månaders mellanrum, varav det första ska vara ordinarie årsmöte.
Beslut om upplösning måste fattas med minst tre fjärdedels majoritet av närvarande medlemmar vid båda tillfällena för att äga giltighet. Bestämmelse gällande majoritetsvillkor i § 6 ska inte tillämpas här.
Beslut om upplösning av klubbens ska innefatta fördelning av eventuella
tillgångar.


Stadgehistorik

Stadgarna antogs ursprungligen av föreningens årsmöte 1998-03-26. Ett första beslut om ändring avseende antalet styrelseledamöter togs vid årsmöte 1999-03-17 och fastställdes genom beslut vid årsmöte 2000-04-05.

Översyn av stadgarna gjordes på uppdrag av styrelsen i januari 2010. Detta förslag antogs vid klubbens årsmöte 2010-04-15 och vid möte utöver årsmöte 2010-10-21.
Huvudsakliga förändringar vid denna översyn var följande:

 • Begreppet Klubb har ersatt Förening
 • §1 omfattar de tidigare §§ 1 Namn, 2 Ändamål och 3 Verksamhet. Klubbens ansvarsområde anpassat till vår nuvarande verksamhet
 • Att föreningen i första hand vänder sig till boende på Södermalm är borttaget
 • §2 (tidigare §4) Villkoren för betalning av medlemsavgiften anpassad till gällande regler inom SNS
 • Begreppet Extra årsmöte har ersatts av Klubbmöte utöver årsmöte
 • Kallelse till klubbmöte per vanligt brev borttaget
 • Föredragningslistan (dagordning) vid årsmöte är generisk, Omdisponering av vissa punkter har gjorts och vissa har strukits
 • Rätt att rösta via fullmakt har tagits bort
 • Antalet styrelsemedlemmar (fem) och ersättare (två) är fixt.

Översyn av stadgarna gjordes med anledning av en motion som kom in till styrelsen under mars 2017.
Styrelsen föreslog följande stadgeändring, som är ett tillägg till paragraf 4 i SeniorNet Södermalms stadgar. Styrelsen föreslog samtidigt ett förtydligande av dagordningen för årsmötet.

Den huvudsakliga förändringen är följande tillägg till paragraf 4:

 • Information om datum för årsmöte ska skickas till medlemmarna senast två månader före årsmötet.

Förslaget antogs vid klubbens årsmöte 2017-04-20 samt vid årsmötet 2018-04-19.

 

 

 

 


Aktuella IT-varningar från
🔗Stöldskyddsföreningen
🔗Råd och rön 
🔗Polisen
🔗Källkritikbyrån
Välkommen till

SeniorNet Södermalm


Vi driver Kanelbullens populära IT-café på Rosenlundsgatan 44A, där alla seniorer kan få hjälp av oss med sina digitala bekymmer.

Vissa åtgärder är (eller borde vara) så efterfrågade att vi erbjuder dem som särskilda stödpaket speciellt riktade till våra medlemmar.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Medlemmar som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller enskild undervisning kan få det genom vår tidsbokade  support.

De som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att bli medlemmar och höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 900 medlemmar är vi en av de största lokala föreningarna i SeniorNet Sweden som är vår riksorganisation.

SeniorNet Sweden

Besök SeniorNet Sweden

SeniorNet Sweden erbjuder dig som är medlem att logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar i dess IT-forum.

🔗 Forumdörren

Seniornet Swedens Fotoklubb har regelbundna Zoommöten:

🔗 Fotoklubben på Facebook

SeniorNet Sweden har också släktforskningscirkeln Släktskapet med Zoommöten:

🔗 Mer info om Släktskapet

Våra samarbetspartners

Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal Kanelbullensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser våra datorer med Microsoft-program till lågpris

🔗Information om kakor/cookies på vår webbplats

Top