Årsmöten och fester

Klubben bjuder normalt in sina medlemmar till möten två gånger om året. Ett vårmöte, som även inkluderar det formella årsmötet, och ett höstmöte, som liksom vårmötet är ett sätt att knyta personlig kontakt medlemmar emellan, och ha en trevlig afton tillsammans.


Kallelse till årsmöte genom mejl 2020

Onsdag 27 maj – fredag 29 maj 2020

Plats: Internet

Årsmöte

På grund av den pågående pandemin kommer stämman att utföras per mejl. Du som vill deltaga kan fylla i det formulär som skickas ut den 27 maj. Svara senast den 29 maj.

Dagordning:

1. Årsmötets öppnande – årsmötet öppnas genom utskick per mejl den 27 maj
2. Beslut om mötet blivit behörigen utlyst
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
5. Upprättande och godkännande av röstlängd – mejlsvar registreras som röstlängd
6. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte årsmötets ordförande justera årsmötesprotokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsresultat – se nedan
8. Revisorns berättelse – se nedan
9. Beslut om:
9.1. Fastställande av resultat- och balansräkning
9.2. Disposition av årets resultat
9.3. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Budget och verksamhetsplan – se nedan
11. Fastställande av budget och verksamhetsplan
12. Beslut om klubbavgift och andra avgifter för påföljande år
13. Val av ordförande för ett år – se valberedningens förslag – se nedan
14. Val av övriga styrelseledamöter inklusive suppleanter för ett år vardera
15. Val av en revisor och en suppleant för ett år vardera
16. Val av valberedning om tre medlemmar, varav en är sammankallande
17. Ärenden som väckts genom motion – inga motioner har inkommit
18. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet – inga ärenden
19. Årsmötets avslutning – avslutas den 29 maj 2020

Möteshandlingarna finns här under.

Hjärtligt välkommen att rösta!

2020-05-12
StyrelsenRedovisning av tidigare årsmöten och fester finns här.

 


Välkommen till

SeniorNet Södermalm

Den 8:e december öppnar vi Kanel Digital för alla seniorer. Läs mer här!


Vår verksamhet sker nu via Internet, pga Corona. Kanelbullen, vårt populära Internetcafé på Rosenlundsgatan 44A vill vi återuppta så snart det är möjligt. Nu är det tyvärr stängt.

Vår devis är “Seniorer lär seniorer IT” och det gör vi med kurser och dataträffar för våra medlemmar.

Alla seniorer som har frågor eller önskar särskild hjälp med felsökning eller undervisning kan få det via Kanel Digital  (Zoom-möten) eller genom tidsbokad support (som endast är för medlemmar).

Medlemmar som kan tänka sig att ge support, undervisa eller felsöka är mycket välkomna att höra av sig till info@snso.se. Det är en väldigt stimulerande, rolig och viktig uppgift!

Med våra ca 1000 medlemmar är vi en av de största klubbarna i SeniorNet Sweden.

SeniorNet Sweden

Vår hemsida har vissa delar som använder s.k. kakor/cookies. Vill du veta mer om det, så klicka här.

Besök SeniorNet Swedens IT-forum

Här kan du som är medlem logga in och ställa frågor till hela föreningens IT-kunniga medlemmar. Forumdörren

Våra samarbetspartners

SeniorNet Sweden

som är vår moderorganisation.


Södermalms stadsdelsförvaltning, som hjälper oss bland annat med vår lokal, IT-cafét Kanelbullen


som också driver Tanto Seniorlokus där Kanelbullen är belägensom är vår samarbetspartner för våra studiecirklar, kurser och dataträffar.som ser till att våra datorer är säkrade mot virus och annat eländesom håller oss uppdaterade i IT-samhället och erbjuder rabatterad prenumeration för SeniorNets medlemmar


som förser klubbens datorer med Microsoft-program till lågpris

Top